Etický kodex

Preambule

Etický kodex (dále jen „Kodex“) stanoví základní standardy chování zaměstnanců společnosti ECC ACADEMIA s. r. o. se sídlem nám. 14. října 1307/2, Praha 5, PSČ 150 00, IČ 28821203 (dále jen jako „ECC ACADEMIA“ nebo „zaměstnavatel“) a to bez ohledu na místo, kde dochází k výkonu pracovní činnosti.

Kodex podporuje stanovené standardy v oblasti hospodářské soutěže, pracovních podmínek, ochrany zdraví při práci a pracovní bezpečnosti. Ve společnosti ECC ACADEMIA není tolerována zejména korupce, uplácení, porušování pravidel férové hospodářské soutěže, jakékoli formy diskriminace nebo obtěžování. ECC ACADEMIA podporuje etické obchodní postupy, spravedlivé zacházení se všemi zaměstnanci, diverzitu a rovné příležitosti. ECC ACADEMIA usiluje o vytvoření bezpečného a zdravého pracoviště pro každého zaměstnance ECC ACADEMIA a její zaměstnanci vykonávají svou činnost s ohledem na životní prostředí, zejména usilují o jeho ochranu a péči o ně.

Kodex současně podporuje zákonnost při rozhodování, rovný přístup ke klientům ECC ACADEMIA, zaměstnancům společnosti ECC ACADEMIA, jakož i vztahům k orgánům a společnostem, které s ECC ACADEMIA spolupracují. Všichni zaměstnanci respektují zásady Listiny základních práv a svobod České republiky.

Všichni zaměstnanci budou s Kodexem seznámeni, přičemž se očekává, že Kodex přijmou za svůj a budou se jím řídit.

 

Článek I.
Základní ustanovení

 • Kodex je interním předpisem společnosti ECC ACADEMIA s. r. o. vydávaným z jeho rozhodnutí a zaměstnanci a ostatní pracovníci ECC ACADEMIA, jakož i členové orgánů ECC ACADEMIA a další osoby, jež jednají za ECC ACADEMIA jsou povinni se jím řídit. Osoby uvedené v předchozí větě budou dále souhrnně označovány jako „zaměstnanci“.
 • Kodex se vydává jako samostatná součást pracovního řádu společnosti ECC ACADEMIA s. r. o. dle § 306 zák. č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce.
 • Nedodržování zásad formulovaných v Kodexu je neslučitelné s výkonem jakékoliv profese, zaměstnání či činnosti v ECC ACADEMIA.
 • Zaměstnavatel má právo obsah Kodexu změnit. Zaměstnavatel je zavázán k vytváření takových pracovních podmínek, které zaměstnancům umožní naplnění smyslu tohoto Kodexu.

 

Článek II.
Obecné zásady

 • Hlavním úkolem společnosti ECC ACADEMIA je rozvíjet a udržovat ekonomicky zdravé a prosperující podnikání. Společnost ECC ACADEMIA přijímá odpovědnost všude, kde může svou činnost účinně řídit. Společnost ECC ACADEMIA nese odpovědnost v místech, kde působí, vůči svým zaměstnancům a obchodním partnerům.
 • Klíčovými zásadami podnikání společnosti ECC ACADEMIA jsou zejména:
  • dodržování vysokých standardů morálky a etiky
  • dodržování zákonných norem a ostatních obecně závazných právních předpisů platných v zemích, v nichž ECC ACADEMIA působí
  • otevřenost vůči všem, na něž má podnikání ECC ACADEMIA dopad, zejména odpovídání na dotazy a požadavky třetích stran, včasná a efektivní komunikace s dotčenými stranami
 • ECC ACADEMIA se v rámci sféry svého vlivu snaží zajišťovat, aby dodavatelé, subdodavatelé, zástupci, partneři ve společném podniku i ostatní partneři dodržovali při realizaci projektů ECC ACADEMIA zásady stanovené v tomto Kodexu.
 • Zaměstnanec vykonává svou pracovní činnost na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si neustále prohlubovat a doplňovat.
 • Zaměstnanec dodržuje základní pravidla slušného chování a běžného společenského styku. Pečuje o úpravu svého zevnějšku a dbá na to, aby jeho oblečení odpovídalo pracovnímu zařazení a místu výkonu práce, a aby pracoviště bylo vždy přiměřeně čisté a uklizené.
 • Není přípustné svévolné jednání na úkor újmy jakékoliv osoby, ať klienta, ostatních spolupracovníků nebo zaměstnance jiného orgánu nebo společnosti, které s ECC ACADEMIA spolupracují.
 • Zaměstnanec zásadně prosazuje práva a oprávněné zájmy zaměstnavatele.
 • Zaměstnanec se chová tak, aby nezavdal příčinu ke zcizení či poškození majetku, zaměstnavatele, klienta, ostatních spolupracovníků a dalších orgánů a společností, které s ECC ACADEMIA spolupracují.
 • IT postupy ECC ACADEMIA obsahují kontrolní a bezpečnostní prvky, které zajistí dostatečnou úroveň ochrany osobních údajů zákazníků.

 

Článek III.
Etické zásady ve vztahu k hospodářské soutěži

 • ECC ACADEMIA netoleruje a nepodporuje žádnou z aktivit, jež rozvracejí trh a představují překážku hospodářského, sociálního a demokratického vývoje, zejména není tolerována korupce, úplatkářství a nekalá hospodářská soutěž.
 • Zaměstnanec nebude jednat v rozporu s platnými zákony a ostatními obecně závaznými právními předpisy, jež upravují hospodářskou soutěž.
 • Zaměstnanci nebudou přímo ani nepřímo nabízet nebo poskytovat jakékoli platby či jiné odměny jakýmkoli osobám nebo subjektům, které by takovou osobu nebo subjekt přiměli nebo mohli přimět jednat v rozporu s předepsanými povinnostmi, s cílem získat, udržet si nebo kontrolovat obchodní příležitost nebo si zajistit jakoukoli jinou nepatřičnou výhodu při vykonávání své pracovní činnosti, resp. podnikatelských aktivit společnosti ECC ACADEMIA.
 • Zaměstnanec nebude přímo ani nepřímo vyžadovat nebo přijímat žádné nepatřičné platby nebo jiné odměny, které by byly poskytovány s účelem přimět ECC ACADEMIA nebo jeho zaměstnance jednat v rozporu se stanovenými povinnostmi. Podrobněji tuto problematiku upravuje zvláštní vnitřní předpis zaměstnavatele, a to „Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů“.
 • ECC ACADEMIA věrně eviduje všechny finanční transakce a vede o nich účetnictví v souladu s místně přijatelnými účetními zásadami a přijatými obecně závaznými právními předpisy. Zaměstnanci jsou povinni s ohledem na své pracovní zařazení a činnost postupovat tak, aby údaje o stavu hospodaření a jmění vedené v účetnictví ECC ACADEMIA byly pravdivé a nezkreslené, zejména včas předávat ECC ACADEMIA účetní a daňové doklady, řádně vést evidenci pracovních cest v knihách jízd apod.

 

Článek IV.
Etické zásady ve vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci

Pro společnost ECC ACADEMIA má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům musí odpovídat alespoň minimálním požadavkům, jež jsou stanoveny Zákoníkem práce.

 • ECC ACADEMIA poskytuje bezpečné a zdravé pracovní prostředí a usiluje o jeho trvalé zlepšování.
 • ECC ACADEMIA poskytuje rovné příležitosti lidem bez ohledu na rasu, etnický původ, barvu pleti, pohlaví, národnost, náboženství, sexuální orientaci, věk nebo jiné odlišné charakteristiky. Zaměstnanci jsou povinni chovat se při své pracovní činnosti tak, aby nedocházelo k jakékoli formě diskriminace či obtěžování ostatních zaměstnanců, zákazníků jakož i dalších osob, s nimiž se v rámci své pracovní činnosti ocitnou ve styku.
 • ECC ACADEMIA nezaměstnává žádnou osobu, jejíž věková hranice by byla nižší než 15 let nebo jiná, místním zákonem stanovená vyšší minimální věková hranice pro zaměstnávání.
 • ECC ACADEMIA na svých pracovištích nevyužívá nucenou nebo otrockou práci ani jiné formy nedobrovolné práce. ECC ACADEMIA nedovoluje žádné praktiky, které by omezovaly svobodný pohyb zaměstnanců.
 • Kritické připomínky k provozu a chodu ECC ACADEMIA, případně ke svým spolupracovníkům, k zákazníkům či klientům, zaměstnanec vyjadřuje zásadně na vhodném místě a vhodným způsobem, nikdy však před veřejností.
 • Zaměstnanec jedná věcně, uctivě a korektně s ostatními zaměstnanci včetně orgánů a společností, které s ECC ACADEMIA spolupracují.
 • Zaměstnanec činí svá rozhodnutí a řeší pracovní úkoly svědomitě, objektivně na základě jejich skutkové podstaty, přihlíží zásadně k právně relevantním skutečnostem a své úkoly řeší bez zbytečných průtahů.
 • Zaměstnanec plní dané pracovní úkoly odpovědně, dodržuje ustanovení obecně závazných právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci, jakož i vnitřních předpisů zaměstnavatele.
 • Zaměstnanec respektuje odborné, profesionální a rozdílné znalosti a názory ostatních zaměstnanců. Případné spory spolupracovníci řeší věcně, kultivovaně a otevřeně s přímými nadřízenými a jejich rozhodnutí respektují.
 • V součinnosti s ostatními zaměstnanci zaměstnanec spolupracuje v oblasti naplňování a realizace co nejkvalitnějších služeb.
 • Zaměstnanec dbá na plnění závazku ve vztahu ke svému zaměstnavateli a plní pracovní povinnosti vyplývající z prohlubování své odbornosti a kvalifikace.
 • Zaměstnanec nejedná v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, zejména neprovádí činnost směřující k poškození dobrého jména zaměstnavatele, přičemž je povinen zachovávat a chránit dobré jméno zaměstnavatele. Zaměstnanec i v mimopracovní době vystupuje tak, aby nesnižoval zaměstnavatelovu důvěru v očích veřejnosti.
 • Zaměstnanec zachovává mlčenlivost o věcech, které by mohly poškodit oprávněné zájmy zaměstnavatele. V rámci svých možností se zaměstnanec snaží zabraňovat jakémukoliv jednání, které poškozuje dobré jméno zaměstnavatele.
 • Zaměstnanec usiluje o efektivní a ekonomické využívání a spravování všech zdrojů, zařízení a majetku zaměstnavatele.
 • Případy zjištěných ztrát na zdrojích, zařízení a majetku zaměstnavatele, zákazníků nebo u osob, které se v obchodních prostorách a provozovnách ECC ACADEMIA zdržují s povolením nebo vědomím zaměstnavatele, nebo při podezření z podvodného nebo korupčního jednání, oznámí zaměstnanec neodkladně tuto skutečnost svému přímému nadřízenému a v závažných případech orgánům činným v trestním řízení.
 • Zaměstnanec nezneužívá svého funkčního postavení, ve vztahu k podřízeným jedná slušně a korektně a nedopouští se jednání majícího znaky šikany.

 

Článek V.
Střet zájmů

 • Zaměstnanec nepřipustí, aby došlo ke střetu jeho soukromého zájmu s postavením zaměstnance ECC ACADEMIA. Soukromý zájem zahrnuje jakoukoliv výhodu pro zaměstnance, jeho rodinu, osoby blízké, osoby právnické nebo jiné fyzické osoby, se kterými zaměstnanec má nebo měl obchodní, politické nebo jiné podobné vztahy.
 • Pokud si zaměstnanec není jist výše uvedenými skutečnostmi, je jeho povinností konzultovat záležitost se svým nejbližším nadřízeným a společně se dohodnout na řešení, které bude v souladu s Kodexem.

 

Článek VI.
Etické zásady ve vztahu k životnímu prostředí

 • ECC ACADEMIA pevně věří, že svou činností může přispět k vytvoření trvale udržitelnějšího světa a v souladu s tímto přesvědčením uplatňuje na všech úrovních proaktivní řízení s ohledem na ochranu životního prostředí.
 • ECC ACADEMIA zavádí takové organizační struktury, systémy řízení, postupy a plány školení, které minimálně zaručují splnění všech relevantních zákonů, obecně závazných právních předpisů a norem.
 • ECC ACADEMIA do procesu environmentálního řízení společnosti zapojuje své zaměstnance.
 • Cílem ECC ACADEMIA je neustálé zlepšování hodnocení svých produktů a služeb z hlediska ochrany životního prostředí pomocí aktivního hledání způsobů, jak snížit negativní vlivy na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu těchto projektů, produktů a služeb.

 

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

 • Porušení jednotlivých ustanovení tohoto Kodexu bude posuzováno jako porušení pracovních povinností ve smyslu platných pracovněprávních předpisů.
 • Všichni zaměstnanci ECC ACADEMIA jsou povinni se s tímto Kodexem včetně jeho změn a doplňků seznámit a dodržovat jej v plné míře. Seznámení zaměstnance s Kodexem a s jeho změnami a doplňky bude stvrzeno písemným podpisem. Tento Kodex se vydává na dobu neurčitou a nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 4. 2018.

 

Mgr. Stanislav Pěnička
jednatel ECC ACADEMIA s. r. o.